Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. projektów w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. projektów  

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota ''

ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTOR DS. PROJEKTÓW

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

wykształcenie min. średnie

min. 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

biegła znajomość obsługi komputera

dobra znajomość zasad podejścia RLKS

ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich, w tym szczególnie PROW 2014-2020

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

list motywacyjny

życiorys – curriculum vitae

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

dokumenty poświadczające staż pracy  (wraz z zakresem obowiązków)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

wykształcenie wyższe

dobra organizacja czasu pracy

komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

dyspozycyjność

samodzielność i dokładność w pracy

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 

Zadaniem Inspektora ds. projektów będzie obsługa beneficjentów w zakresie składanych
i rozliczanych operacji oraz prowadzenie bieżących spraw biurowych.

Do zadań szczegółowych należeć będą m.in.:

 

Realizacja planu komunikacji LSR w tym informowanie mieszkańców z obszaru LGD
o dostępnych środkach w ramach LSR

Doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów

Weryfikacja wniosków złożonych do LGD  i przygotowywanie umów z grantobiorcami

Weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD

Kontrola projektów rozliczanych przez LGD  a szczególnie grantów.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków.

Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27

 

Z DOPISKIEM

„Nabór do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota”

 

w nieprzekraczalnym terminie do 

2 sierpnia  2017 roku (liczy się data wpływu do Biura).

 

 

Opublikowano: 14 lipca 2017 10:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 254

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-web.pl