I. Cel „Nowego systemu śmieciowego”.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, tekst jednolity z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami.

Zmiany w przepisach mają na celu objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, rozwój segregacji odpadów, wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci oraz zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Ustawa zobowiązuje gminy do  przejęcia odpadów od mieszkańców w zamian za tzw. „opłatę śmieciową” wnoszoną na rachunek gminy.

Zebrane w ramach tej opłaty środki mają zabezpieczyć finansowo działanie „Nowego systemu śmieciowego” tj. pokryć koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców.

Rewolucja w systemie śmieciowym w naszym kraju jest przeprowadzana po to, aby osiągnąć poziomy recyklingu narzucone przez Unię Europejską oraz przygotować odpady komunalne do ponownego użycia.

Zgodnie z w/w ustawą, gminy są zobowiązane osiągnąć do 31.12.2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.

W razie nieosiągniecia takiego poziomu recyklingu gminie grożą kary finansowe.

Z treści znowelizowanej ustawy wynika, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą już podpisywać indywidualnych umów na odbiór odpadów. Umowa zostanie zawarta pomiędzy gminą, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłonionym w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości będzie natomiast ponosił „opłatę śmieciową”, wnoszoną na rachunek bankowy gminy.

Rada Gminy Lubomia, kierując się ustawowym obowiązkiem podjęła szereg uchwał stanowiących akty prawa miejscowego, będące podstawą do wdrożenia „Nowego systemu śmieciowego”.

 

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl