Zasady gospodarowania odpadami

1. Odpady segregowane.

W Gminie Lubomia selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona w systemie workowym, z częstotliwością odbioru jeden raz w miesiącu. W ramach zbiórki zostaną wydzielone następujące frakcje: 

- papier – kolor worka niebieski,

- szkło – kolor worka zielony,

- tworzywa sztuczne – kolor worka żółty,

- metal – kolor worka żółty,

- opakowania wielomateriałowe – kolor worka żółty,

- odpady biodegradowalne – kolor worka brązowy. 

 Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane mieszkańcom nieodpłatnie. Mieszkańcy wraz z workami otrzymają również kody kreskowe, które będą naklejane na worki. Na tej podstawie firma wywozowa dokona weryfikacji  nieruchomości na których jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.  

Za nieruchomość na której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów będzie uważana ta nieruchomość, z której w ciągu kwartału nie zostanie odebrany żaden worek z selektywną zbiórką. Właściciel takiej nieruchomości będzie ponosił wyższą stawkę „opłaty śmieciowej” za gospodarowanie odpadami.

Odpady biodegradowalne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania należy je gromadzić w worku (brązowym) na nieruchomości.


2. Odpady zmieszane.

Odpady zmieszane, które nie dają się wydzielić ze strumienia odpadów powstających na danej nieruchomości, będę gromadzone na terenie posesji w pojemnikach o następujących pojemnościach: 120l, 240l, 1100l.

Pojemność i ilość pojemników uzależniona będzie od ilości osób z nich korzystających. Pojemniki będą  opróżniane z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

W ramach „opłaty śmieciowej” każda zamieszkała nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów.


3. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostały objęte „Nowym systemem śmieciowym”. Tego rodzaju odpady powinny być odbierane przez przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do „Rejestru działalności regulowanej” prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia, na indywidualne zlecenie i koszt właściciela nieruchomości.


4. Leki.

Przeterminowane bądź niepotrzebne leki, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, należy przekazać do aptek znajdujących się na terenie Gminy Lubomia.


5. Zużyte baterie.

Zużyte baterie również zaliczane do odpadów niebezpiecznych, należy przekazać do punktów, w których są ustawione pojemniki przystosowane do gromadzenia tego typu odpadów. Lista punktów w których ustawiono odpowiednie pojemniki:

  • Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1,
  • „Delikatesy”, ul. Mickiewicza w Lubomi,
  • „LD” Dom handlowy Magda, ul. 3-go Maja w Syryni,
  • Ośrodek Zdrowia w Syryni przy ul. Krzyżowej,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lubomi,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni,
  • Sklep w Bukowie przy ul. Głównej,
  • Sklep „U Elwiry” przy ul. Wąskiej w Syryni.


6. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane, jak do tej pory, z częstotliwością dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie.


7. Opony.

Zużyte opony będę odbierane od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku. Opony należy wystawić przed posesją w ustalonych w harmonogramie terminie.


8. Nieczystości ciekłe.

Opłata śmieciowa nie obejmuje wywozu nieczystości ciekłych. Za wywóz tych nieczystości mieszkaniec będzie uiszczał odrębną opłatę w wysokości do 25 zł/m3 bezpośrednio u wykonawcy.

Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. Mieszkańcy są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie Gminy Lubomia oraz przechowywania rachunków lub kwitów w celu okazania podczas kontroli.

Lista przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych:

1. Usługi transportowe i komunalne - Halina Pawełek

ul. Bukowska 72A

44-361 Syrynia

tel. (32) 45 17 358

tel. kom. 500 663 313

2. Usługi asenizacyjne - Stanisław Korgól

ul. Jastrzębska 53

44-304 Wodzisław Śl.

tel. (32) 45 51 483,

tel. kom. 602 470 050

3. „Remondis” Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 9

44-100 Gliwice

tel. (77) 48 24 603

4. Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski - Ernestyn Janeta

ul. Pogrzebieńska 21a

44-360 Lubomia

tel. (32) 4516 116

5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Gorzyce

ul. Rybnicka 15

44-350 Gorzyce

tel. (32) 45 11 610

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl