Deklaracje

Znowelizowana ustawa zobowiązuje mieszkańców do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. W celu realizacji tego obowiązku niezbędne jest wypełnienie deklaracji. Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości.

W deklaracji mieszkaniec samodzielnie dokonuje obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Lubomia uchwałami w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata stanowi iloczyn ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca.

W Gminie Lubomia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za jedną osobę została ustalona w wysokości:

10 zł dla nieruchomości, na której prowadzone jest  selektywne zbieranie odpadów,

- 18 zł dla nieruchomości, na której nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów tj. nieruchomości, z której w ciągu kwartału nie odebrano żadnego worka z selektywną zbiórką.

Przykład:

Na posesji, na której jest prowadzona segregacja, zamieszkałej przez 4 osoby opłata miesięczna będzie wynosiła:

4 osoby  x 10 zł = 40 zł

zaś na posesji, na której nie jest prowadzona segregacja, zamieszkałej przez 4 osoby opłata miesięczna będzie wynosiła:

4 osoby x 18 zł = 72 zł.


Nie ma obowiązku wypełniania deklaracji w dwóch rubrykach części C tj.: „Imię i nazwisko osób zamieszkałych na terenie nieruchomości wykazanych w części C” oraz „PESEL”.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubomia do dnia 31 marca 2013 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub też uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Lubomia wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl