Przejdź do

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego


Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

 

Gmina Lubomia jako Partner Projektu odpowiedzialna jest za zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z jej terenu. Ponadto zostaną utworzone tzw. punkty koordynacyjne, w których każdy mieszkaniec Subregionu Zachodniego będzie mógł bezpłatnie skorzystać z sprzętu komputerowego i Internetu. Punkty będą się znajdować w:
- Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi ul. Korfantego 71 (2 stanowiska)
- Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi ul. Mickiewicza 4 (2 stanowiska)
- Świetlicy Wiejskiej w Bukowie ul. Główna 4 (2 stanowiska)
- Świetlicy Wiejskiej na Grabówce ul. Bordynowska 2b (3 stanowiska)
- Świetlicy Wiejskiej w Nieboczowach ul. Rzeczna 20 (2 stanowiska) - zmiana adresu punktu koordynacyjnego, ul. Wiejska w budynku OSP.
- Świetlicy Wiejskiej w Syryni ul. 3-go Maja 65 (3 stanowiska)

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, prawo do świadczeń przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł; lub osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto nie przekracza 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.), - dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł.

4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

5. Rodziny zastępcze.

6.Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.

7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS. Kryterium zostanie spełnione, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 831,15 zł.

8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli w roku szkolnym 2012/2013 – uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie, zaś dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczył kwoty 1270,28 zł.

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która będzie prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rzeczowa realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100 % dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


 

Kontakt - młodszy referent ds. koordynacji projektu w Lubomi – Krzysztof Durczok
tel. 697 663 898,

e-mail: k.durczok@lubomia.pl
Wiejski Dom Kultury ul. 3-go Maja 65
44-361 Syrynia

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu znajdują się na stronie

http://www.lubomia.pl/nowa/rekrutacja do projektu_internet_w_kazdym_domu/

 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


POLECANE STRONY:


Subregion Zachodni - www.subregion.pl

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl