Przejdź do

ZARZĄDZENIE NR RO.120.09.2014

WÓJTA GMINY LUBOMIA

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego Gminy Lubomia oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

 

Na podstawie: art. 31 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do użytku znak promocyjny Gminy Lubomia, zwany dalej logo, wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wprowadzam obowiązek umieszczania logo we wszystkich możliwych zewnętrznych działaniach promocyjnych, prowadzonych przez:

 1. Urząd Gminy Lubomia,

 2. jednostki organizacyjne gminy,

 3. podmioty, których działania są wspierane finansowo lub rzeczowo przez gminę Lubomia.

§ 3

 1. Logo należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji logo.

 2. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego.

 3. Wzór logo można pobrać ze strony www.lubomia.pl

 

§ 4

 1. Logo powinno być używane:

 1. podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których gmina Lubomia jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Wójt Gminy Lubomia.

 2. podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez gminę Lubomia.

 3. jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez gminę Lubomia i jego jednostki organizacyjne.

 4. jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z gminą Lubomia.

 1. W przypadku stosowania logo razem z herbem sołectwa, znaki te umieszcza się odpowiednim oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu.

 2. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika
  do strony
  www.lubomia.pl.

 3. Nie można umieszczać logo w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje.

 

§ 5

Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie logo spoczywa na poszczególnych referatach Urzędu Gminy Lubomia, jednostkach organizacyjnych gminy oraz podmiotach wspieranych finansowo lub rzeczowo przez gminę Lubomia.

 

§ 6

 1. Podmioty inne niż wymienione w § 2, mogą używać logo po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Lubomia, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania logo.

 2. Wydanie zgody jest nieodpłatne.

 3. Przeniesienie tego prawa na inne osoby wymaga odrębnej zgody Wójta Gminy Lubomia.

 4. Zgodę wydaje się na czas określony, jednak nie dłużej niż na 1 rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie logo.

 5. Wójt może cofnąć zgodę, jeżeli nastąpiło złamanie warunków, na podstawie których zgoda została udzielona.

 

§ 7

Sposób użycia logo wymaga każdorazowo akceptacji Wójta Gminy Lubomia.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubomia.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.08.2014 r.

 

 

 

Wójt Gminy         

/-/ dr Czesław Burek


  zarzadzenie_w_sprawie_wykorzystywania_logo.pdf

  logo_gmina_lubomia.zip


Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl