1.     Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia oraz tych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4049&idmp=184&r=r

2.     Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4038&idmp=184&r=r

3.     Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3997&idmp=184&r=r

4.     Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4040&idmp=184&r=r

5.     Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3994&idmp=184&r=r

6.     Uchwała w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3995&idmp=184&r=r

7.     Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4039&idmp=184&r=r

8.     Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomia http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4041&idmp=184&r=r

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl