Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/174/2012

                                                                            Rady Gminy Lubomia   

                                                                                z dnia 21 listopada 2012 r.

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 § 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Lubomia.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.     ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391),

2.     właścicielach nieruchomości- rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391),

3.     odpadach komunalnych zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne zbierane do  pojemników, wszystkie odpady które nie podlegają segregacji,

4.     odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 185, poz. 1243 . z późn. zm.),

5.     przedsiębiorcy- rozumie się przez to przedsiębiorcę, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Lubomia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych,

6.     gminie- rozumie się przez to Gminę Lubomia,

7.     punkcie selektywnego zbierania  odpadów komunalnych -  należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochodów, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów,

8.     harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych umieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomia, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubomi,

9.     umowach  - należy przez to rozumieć umowy podpisane z przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt 5,

10.  odpadach wielkogabarytowych -  rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

11.  odpadach niebezpiecznych  - rozumie się przez to odpady zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn.zm.) np. baterie, akumlatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów syntetycznych i mineralnych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,

12.  regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia,

13.  opakowania wielomateriałowe – rozumie się przez to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, także nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych (np. tetra pak.),

14.  zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

15.  punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to punkt zlokalizowany w Lubomi, ul. Tartakowa (baza).
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3

    Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości prowadzona będzie w następującym zakresie:

1)       w zabudowie jednorodzinnej  w systemie workowym:

a)       papier,

b)      szkło,

c)       tworzywa sztuczne,

d)      metal,

e)       opakowania wielomateriałowe,

f)       odpady biodegradowalne,

 

2)       w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach:

a)       papier,

b)      szkło,

c)       metal,

d)      tworzywa sztuczne,

e)       opakowania wielomateriałowe,

f)       odpady biodegradowalne.

 

    Na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie:

1)       odpady niebezpieczne,

2)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3)       meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4)       odpady budowlane i rozbiórkowe,

5)       zużyte opony,

6)       odpady zielone.

 

    Okresowo zwiększone ilości zebranych frakcji odpadów wymienionych w ust. 1 można również przekazać w miejsca wyznaczone przez gminę tj. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów.

§ 4

1.   Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek ich zabezpieczenia poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.

2.   Zanieczyszczenia usuwane z chodników należy gromadzić w miejscu nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

3.   Zabrania się odgarniania śniegu, lodu lub błota na jezdnię.

                                                                      

§ 5

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 

§ 6

1.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi i mycie poza myjniami mogą być prowadzone na nieruchomości, jeżeli nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2.   Powstałe w wyniku napraw pojazdów samochodowych odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych – rodzaje, rozmieszczanie
 i utrzymanie

§ 7

1.     Właściciele nieruchomości powinni wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2.     Na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych należy stosować następujące rodzaje pojemników:

1)       pojemnik na odpady o pojemności 110 l,

2)       pojemnik na odpady o pojemności 120 l,

3)       pojemnik na odpady o pojemności 240 l,

4)       pojemnik na odpady o pojemności 1100 l,

5)       kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 l do 50 l.

 

3.     Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki o następującej kolorystyce:

1)       niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2)       zielony – z przeznaczeniem na szkło,

3)       żółty – z przeznaczeniem na  tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4)       brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

 

4.     Worki należy zabezpieczyć przed  możliwością rozsypania się zgromadzonych w nich odpadów.

5.     Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki i worki określone  w pkt  2 i 3.

6.     Właściciel nieruchomości zapewnia  swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

 

§ 8

1.     Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w §  10.

2.     Na nieruchomościach, na których jest prowadzona działalność spożywcza i gastronomiczna, działalność handlowa należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić min. jeden kosz na odpady o pojemności 50 l.

 

§ 9

1.     Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub oznaczenia przystanku.

2.     Do gromadzenia odpadów na terenach użyteczności publicznej oraz na odcinkach wzmożonego ruchu pieszego, należy stosować kosze o pojemności od 10 l do 50 l. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie może przekraczać 500 m, natomiast odległość pomiędzy koszami na terenach placów użyteczności publicznej nie może przekraczać 250 m.

3.     Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażania miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w przypadku braku ubikacji w szalety przenośne w liczbie 1 szalety na 150 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeżeli jest on dłuższy liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 5 godzin trwania imprezy.

 

 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 10

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości  i porządku na terenie nieruchomości.

2.   Określa się następującą  częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:

1)       dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2)       dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

3)       dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

4)       z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.

 

§ 11

1.   Segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 3 ust. 1 odbierane będą  z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.

2.   Segregowane odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 odbierane będą  w terminie określonym w harmonogramie z następującą częstotliwością: dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej:

      - co najmniej dwa razy w roku.

3.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu, gromadzić w worku.

 

§ 12

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane powinny być przez firmę prowadzącą prace remontowo – budowlane lub przez przedsiębiorcę na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, a w zabudowie wielorodzinnej właściciela mieszkania/lokalu.

 

§ 13.

1.   Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 3 za wyjątkiem ust. 2 pkt 4 mieszkańcy mogą:

1)       przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,

2)       przeterminowane leki zaliczane do odpadów niebezpiecznych należy przekazać do aptek znajdujących się na terenie gminy, w których  ustawione zostały specjalne pojemniki przygotowane do gromadzenia  tego typu odpadów,

3)       zużyte baterie i świetlówki zaliczane do odpadów niebezpiecznych należy przekazać do punktów, w których są ustawione specjalne pojemniki przygotowane do gromadzenia tego typu odpadów. (np. w szkołach, sklepach, obiektach użyteczności publicznej itp.

2.   Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienione w § 11 ust. 1 i 2 podawane będą    do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomia.

§ 14

Na terenie Gminy Lubomia zabrania się:

a)   spalania  jakichkolwiek odpadów za wyjątkiem drewna, papieru i tektury.

b)   umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów i ogłoszeń.

 

§ 15

1.       Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać:

1)       opakowań z zawartością np. żywności, wapnem, cementem,

2)  kalki technicznej.

 

2.       Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

1)   ceramiki ( porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki itp.),

2)   luster,

3)   szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojeniowe),

5)   szyb samochodowych.

 

3.       Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu nie można wrzucać:

1)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

2)   opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3)   opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

4)   opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe,

5)   metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

 

4.       Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

 

§ 16

1.       Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością
 gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, oraz że nie dojdzie do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.       Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywozów, o których mowa w ust. 1 lecz w tym przypadku rozliczenie ilości ścieków następować będzie na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości o braku zamieszkania osób pod wskazanym adresem.

3.       Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinno się odbywać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.

 

§ 17

1.       Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2.        Przenośne toalety uliczne powinny być opróżniane i dezynfekowane zgodnie zzaleceniami producentów tych kabin.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie

§ 18

1.       Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2.       Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli tych zwierząt. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.), a także miejsc wspólnego użytkowania.

3.       Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

4.       Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5.       Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:

a)       do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,

b)      na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

6.       Nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, na których utrzymywane są psy, winna być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

7.       Do właścicieli utrzymujących wszystkie zwierzęta domowe należy stały i skuteczny ich dozór.

 

 

Rozdział VI

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej.

 

§ 19

1.       Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dla których  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2.       Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy również budynków zbiorowego zamieszkania, instytucji użyteczności publicznej, strefy przemysłowej oraz terenów rekreacyjnych.

3.       Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1)       warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu,

2)       właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

 

§ 20

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Lubomia.

 

Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 21

1.       W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji dwukrotnie w ciągu roku:

- w pierwszym terminie w miesiącach marzec-kwiecień,

- w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień,

w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu, dodatkowo dla każdej nieruchomości w przypadku pojawienia się gryzoni.

 

2.       Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku zaszczurzenia stwierdzonego w obrębie nieruchomości.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 22.

Nie przestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje karne określone w art. 10  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl