Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: „Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni”
Nazwa beneficjenta: „Gmina Lubomia
Wartość projektu:  1 127 334,72
Wartość dofinansowania: 958 234,50 zł (85 %)

 

Zakres projektu:

 

„Przedmiotem projektu „Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni” jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej klasy „L” - ulicy Wolności w miejscowości Syrynia, na odcinku 858,3 mb i powierzchni 4650 m2, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania obejmuje także budowę chodników i poboczy gruntowych. Trasa istniejącej drogi nie ulegnie zmianie, a odcinki proste oraz łuki poziome pozostaną w szerokościach istniejącego pasa drogowego 5,0 m. Modernizowana droga stanowi dojazd do znajdujących się przy niej posesji, jak również stanowi skrót dla przejazdu pojazdów z odcinka ulicy 3 Maja z centrum Syryni do odcinka ulicy 3 Maja w kierunku Pszowa, tym samym odciążając z ruchu pojazdów centrum Syryni. Jednocześnie realizacja inwestycji pozwoli na dogodny dojazd do ulicy Bukowskiej (DW 936).”

 

Uzasadnienie i cel:

 

Konieczność modernizacji drogi podyktowana została złym stanem technicznym, objawiającym się występującymi w drodze ubytkami oraz nierównościami, brakiem systemu odwodnienia oraz brakiem chodników. Jakość komunikacji na odcinku drogi wchodzącym w zakres inwestycji nie spełniała oczekiwań użytkowników drogi.

 

Poprawa komunikacji na terenie sołectwa Syrynia poprzez modernizację drogi gminnej – ulicy Wolności stanowi główny, bezpośredni cel projektu. Dodatkowo modernizacja ma na celu:

  • zwiększenie mobilności mieszkańców i pozostałych podróżnych;

  • zwiększenie płynności ruchu;

  • wzrost przepustowości ul. 3 Maja;

  • tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Lubomia

  • obniżenie kosztów transportu

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • poprawa stanu środowiska naturalnego

  • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Projekty Unijne

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl