ZASADY USUWANIA DRZEW

 

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn.zm.) – zwana dalej ustawą uop, osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości przed usunięciem drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej winna dokonać na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy uop zgłoszenia do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (art. 83f ust. 1 pkt 3b).

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (art. 83f ust.5).

Organ do którego dokonano zgłoszenia przeprowadza w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia oględziny w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia.

Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie. W przypadku nieusunięcia drzewa we wskazanym terminie osoba fizyczna winna ponownie dokonać zgłoszenia.   

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.

Zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy uop jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa, będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. W przypadku zbycia nieruchomości na rzecz innego podmiotu art. 83f ust. 17 ma zastosowanie do nowego właściciela.

 

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa i krzewów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy uop. Obowiązek ten dotyczy drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

oraz krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2.

 

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia przeciuw

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne)

  Zgoda właściciela (współwłaściciela)

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl