Ogłoszenie o naborze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ” Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród:

1)      instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,

2)      instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.

3)      instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

4)       instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

-        instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,

-        instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,

-        instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

 

Jak to zrobić?

  • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
  • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 
  • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
  • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
  • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.

Wnioski można składać w: Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter) i pok. nr 17 (piętro), w godzinach pracy urzędu

 

Gdzie po informację?

Urząd Gminy Lubomia: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

 

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

 

  Regulamin Gminy z dobrą energią

  Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu

  Załącznik 2 Zakres przedsiwzęwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia

  Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem

  Załącznik 4 protokół odbioru

  Załącznik 5 Karta audytu energetycznego

  Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

  Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego

  Załącznik 8 Wzór wniosku o wypłatę grantu

  Załącznik 9 Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu

  Załącznik 10 wzór umowy powierzenia grantu  

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl