rodojpg [300x171] 


1. Kontakt i informacje

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubomia jest Gmina Lubomia w imieniu, której działa Wójt Gminy Lubomia

44-360 Lubomia ul. Szkolna 1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lubomia:

Janusz Zakrzyk

Tel. 32 451 16 w. 36

oc@lubomia.pl

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej– m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną. W pewnym zakresie przetwarzamy dane osobowe również na podstawie Państwa zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

3. Jakie dane należy nam podać

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Urzędzie jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku (np. wykazanie interesu prawnego, posiadanych uprawnień, tytułu do nieruchomości itp.). W takich przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia. Dodatkowo możemy prosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację usługi lub zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

4. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań – np. firmom geodezyjnym przeprowadzającym modernizacje baz danych ewidencyjnych. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dodatkowo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl