plakatjpg [531x753]

Biuro Terenowe Inżyniera Kontraktu:

Safege Oddział w Polsce

adres:

 44-360 Lubomia ul. Korfantego 71 I piętro

tel.601 324 404, 507 794 064  

 

 

Zdjęcie przedstawia harmonogram prac związanych z budową kanalizacji ściekowej w 2019 r. 


AKTUALNOŚCI – WRZESIEŃ 2018

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” nr POIS.02.03.00-00-0197/16-00.

 

W dniu 21 września 2018 r. została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym – Gminą Lubomia a Wykonawcą – firmą Technical Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie jest realizowane ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności.

 

obraz3jpg [909x667]

 Fot. Podpisanie umowy na wykonanie robót pomiędzy Gminą Lubomia a firmą
Technical Solutions Sp. z o.o. – Lubomia, 21.09.2018 r.


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” nr POIS.02.03.00-00-0197/16-00


Przedmiotem Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” nr POIS.02.03.00-00-0197/16-00 jest rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Aglomeracji Racibórz.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” nr POIS.02.03.00-00-0197/16-00 w ramach działania 2.3. ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (Instytucją Wdrażającą) a Gminą Lubomia (Beneficjentem Projektu), zawarta została 28.03.2017 r.

obraz1jpg [728x485]

Fot. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej a Gminą Lubomia – Warszawa, 28.03.2017 r.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 009 761,19 PLN. Wartość dofinansowania
z Unii Europejskiej: 18 143 390,55 PLN. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Lubomia. Dla Projektu trwają czynności procedury wyboru Wykonawcy robót.

Celem przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz” jest wyposażenie Gminy Lubomia w infrastrukturę techniczną umożliwiając:

• odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z  wymogami Dyrektywy 91/271/EWG  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

• przyczynienie się do spełnienia przez Aglomerację Racibórz wymogów Dyrektywy 91/271/EWG
i Rozporządzenia Wojewody w sprawie Aglomeracji, która została uwzględniona w KPOŚK.

 

CELE JAKOŚCIOWE:

• wypełnienie w/w dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,

• wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,

• utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie Aglomeracji Racibórz,

• poprawa czystości rzeki Odry poprzez odprowadzenie wyższej jakości oczyszczonych ścieków,

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne,

•stworzenie korzystnych warunków bytowania, a także rozwój ruchu turystycznego,

• poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego, podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej,

• poprawa spójności społeczno- gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju.

 

EFEKT EKOLOGICZNY:

• podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 2 852 mieszkańców,

• efekt w postaci ograniczenia wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomia z odprowadzeniem ścieków
do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Raciborzu obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 

1. Sektor 0 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulicy Granicznej i Asnyka, w rejonie miejscowości Pogrzebień, gm. Kornowac, wzdłuż drogi powiatowej nr 3512S oraz na działkach położonych wzdłuż ulicy Brzeskiej miasta Racibórz.


Zakres rzeczowy:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej: 4 960,5 m kanałów sanitarnych, 130 szt. studzienek rewizyjnych, 1 szt. studzienka rozprężna, 101 szt. studzienek przyłączeniowych, 10 szt. studni na rurociągach tłocznych, 4 szt. przydomowe przepompownie ścieków, 213 m rurociągów ciśnieniowych, 3 292 m rurociągów tłocznych, 935 m rurociągów sprężonego powietrza;
 • 2 przepompownie sieciowe;
 • Zasilanie elektryczne przydomowych przepompowni ścieków.


W 2015 roku w sektorze 0 rozpoczęto prace przewidywane przez przedmiotową inwestycję.

Prace zostały odebrano na podstawie Protokołu odbioru końcowego.

 

W ramach sektora 0 wykonana zostanie budowa rurociągu tranzytowego do miasta Racibórz.

 2. Sektor 3 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulic: Tartakowej, Korfantego, Potockiej, Pogrzebieńskiej, Skłodowskiej i Szkolnej.


Zakres rzeczowy:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej: 4 931,0 m kanałów sanitarnych, 147 szt. studzienek rewizyjnych, 2 szt. studzienek rozprężnych, 173 szt. studzienek przyłączeniowych, 21 szt. przydomowych przepompowni ścieków, 789 m rurociągów ciśnieniowych;
 • Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni ścieków.

 3. Sektor 4 przedsięwzięcia tj. na gruntach miejscowości Lubomia w rejonie ulic: Nepomucena, Mickiewicza, Tartakowej, Fornalskiej, Kasztanowej oraz Leśnej.


Zakres rzeczowy:

 

 • Budowa sieci kanalizacyjnej: 5 118,0 m kanałów sanitarnych, 847 m kolektorów tłocznych,
  1 631 m kolektorów ciśnieniowych, 122 szt. studzienek rewizyjnych betonowych, 21 szt. studzienek rozprężnych betonowych, 2 szt. studzienek rewizyjnych (na rurociągu tłocznym), 193 szt. studzienek przyłączeniowych, 42 szt. przydomowe przepompownie ścieków;
 • 2 przepompownie sieciowe;
 • Roboty elektryczne przepompowni PL-3, PL-5;
 • Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni ścieków.


Łącznie w ramach projektu zostanie wybudowane około 21,78 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tłocznej).

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz nr POIS.02.03.00-00-0197/16-00 możliwe jest pod tym linkiem: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl