logojpg [1261x127]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków - etap II nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0716/17-00  w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 r.  


180209_efrr_plakat_poziom_do_uzupelnienia1jpg [3307x2338]


Budowa kanalizacji sanitarnej w Syryni

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Syryni

 

W zakres projektu wchodzi:

 

1.Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nieboczowach.

2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną tj.:

-Sektor I obejmuje sieci kanalizacji grawitacyjnej do budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowskiej oraz Powstańców Śląskich.

-Sektor IIa obejmuje sieci kanalizacji grawitacyjnej pomiędzy studniami: P3-K9; K9-B16 oraz kanalizacji tłocznej: P3-SR3 w rejonie przy ul. Bukowskiej.

-Sektor III obejmuje sieci kanalizacji grawitacyjnej do budynków zlokalizowanych przy ul. 8-go maja, Rogozina, Słonecznej części ul. Wąskiej, Krótkiej, Nowej, Zielonej i Powstańców Śląskich.

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu : 01.01.2019 r.

Termin zakończenia realizacji projektu : 31.12.2020 r.

 

Celem inwestycji jest dostosowanie systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Aglomeracji Syrynia do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, w tym zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródeł.

Jego realizacja uwarunkowana jest osiągnięciem celów szczegółowych:

- rozbudowy istniejącej instalacji oczyszczania ścieków we wsi Nieboczowy,

- rozbudowy istniejącej w Aglomeracji Syrynia sieci kanalizacji sanitarnej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Realizacja projektu w przyjętym zakresie przyniesie szereg pozytywnych rezultatów w postaci:

- zwiększenia liczby mieszkańców aglomeracji objętych ulepszonym zbiorczym systemem zbierania i oczyszczania ścieków oraz podniesienia komfortu ich życia,

-bezpośredniej eliminacji negatywnych skutków dla środowiska w postaci zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby,

- zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych gminy Lubomia i miejscowości Syrynia,

-uporządkowanie gospodarki osadami ściekowymi,

- zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubomia – zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych, poprzez wyeliminowanie części barier infrastrukturalnych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13 115 521,71 PLN. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 037 499,35 PLN. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Lubomia.

W dniu 20 grudnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym - Gminą Lubomia a Wykonawcą – firmą REDDO Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjnych z siedzibą w Gliwicach, na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków”. Dla pozostałej części Projektu trwają czynności procedury wyboru Wykonawcy robót.Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl