Przejdź do

Herb uwzględnia gród Golęszyców oraz tradycję procesji pacholczych. Gród przedstawiony został jako częstokół z pojedynczą wieżą wjazdową, której forma inspirowana jest rekonstrukcją grodu. Nawiązanie do grodu w herbie gminy Lubomia podkreśla ciągłość osadniczą na tym terenie od wczesnego średniowiecza, przypomina ważną rolę jaką pełniła Lubomia w strukturze plemiennej Golęszyców. W prześwicie bramnym wieży umieszczono krzyż z przełożoną czerwoną stułą, który symbolizować ma wielkanocne procesje pacholcze. Z tradycją tą wiążą się dwa istotne fakty. Po pierwsze tzw. dokument lubomski z 1672/74, ustanawiający tę tradycję jest pierwszym znanym dokumentem młodzieży śląskiej spisanym po polsku. Po drugie, tradycja ta jest kultywowana po dziś dzień w Syryni. Rezurekcyjny krzyż z czerwoną stułą jest jednym z głównych symboli religijnych noszonym przez młodzież w czasie pochodów.

Herb gminy Lubomia wyobraża:

W polu błękitnym palisada złota z wieżą wjazdową, w której w otwartej zadaszonej bramie krzyż złoty z przełożoną stułą czerwoną.

Błękitne i złote barwy odwołują się do herbu książąt raciborskich oraz do współczesnego herbu województwa śląskiego. Błękitna barwa pola herbowego odwoływać się może do miejscowych wód, a w szczególności do Odry i miejscowych licznych stawów rybnych, wzmiankowanych już w poprzednich stuleciach i będących ostoją unikalnej fauny.

 

 

herb_gminy_lubomiajpg [1000x1104]§9. 1. Symbole mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi określonymi w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

3. Symbole mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy Lubomia

4. Prawo do używania symboli, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje:

1)  organom Gminy Lubomia,

2)  Urzędowi Gminy Lubomia,

3)  jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomia,

4)  radnym Rady Gminy Lubomia w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,

5)  osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

5. Podmioty wymienione w ust. 4 zobowiązane są do używania symboli z zachowaniem wymogów określonych w ust. 1-3.

6. Używanie symboli poprzez umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu gospodarczego następuje wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Lubomia, wyrażoną w formie pisemnej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zainteresowany podmiot składa do Wójta Gminy Lubomia pisemny wniosek, który powinien zawierać uzasadnienie, przewidywany cel wykorzystania symboli oraz projekt graficzny materiałów, na których mają być umieszczone symbole.

§10. Wójt Gminy Lubomia może żądać zaprzestania używania symboli, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje symbole Gminy Lubomia w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy Lubomia na szkodę.

 


Pełna treść Uchwały znajduje się tutaj   Uchwała herb Gminy Lubomia

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl