Przejdź do

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1722 z późn. zm.) nakładająca na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nowy obowiązek tj. określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

Opłatę ustala się, jeżeli zostają spełnione łącznie trzy przesłanki zawarte w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, czyli:

1) powierzchnia nieruchomości powinna wynosić powyżej 3500 m2 (35 ar) - jako nieruchomość należy rozumieć jedną księgę wieczystą, niezależnie od tego, ile działek obejmuje księga,

2) nieruchomości nie może być objęta systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

3) powierzchnia wyłączenia nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, poprzez wykonywanie określonych czynności tj. wykonywanie robót oraz tworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, powinna przekraczać 70% powierzchni nieruchomości.

Podmioty, których nieruchomości są zlokalizowane na terenie gminy Lubomia oraz  spełniają łącznie warunki opisane powyżej, a tym samym zmniejszają naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, winny złożyć do Urzędu Gminy Lubomia stosowne Oświadczenie w terminie do 29.03.2019 r.

 

Oświadczenie - https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

 

Informacje szczegółowe w załączniku poniżej:

 

  Informacje szczegółowe

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl