Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Lubomia na lata 2018-2033

Lubomia, dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Ogłoszenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Lubomia na lata 2018-2033”

 

Wójt Gminy Lubomia informuje, na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Lubomia na lata 2018-2033”

 

Z projektem założeń można zapoznać się w dniach od 20.12.2018 r. do 09.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubomia, przy ul. Szkolnej 1, pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu tj. we wtorki w godz. 7:00-16:00, w piątki w godz. 7:00- 14:00, w pozostałe dni w godz. 7:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://ugl.lubomia.finn.pl/.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lubomia mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, pod adresem: Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: lubomia@lubomia.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomia.

 

 

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ mgr Bogdan Burek

Z-ca Wójta

Opublikowano: 20 grudnia 2018 07:36

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zdp__lubomia.pdf [3.34 MB]

zdplubomia_streszczenie.pdf [1.51 MB]

Wyświetleń: 389

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl