Przejdź do

Nabór na ławników na kadencję 2020 - 2023

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku
Rada Gminy Lubomia
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
na kadencję 2020 - 2023.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Lubomia:
- do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 1
- do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim - 1
- do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju w zakresie prawa pracy - 1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Lubomia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia.

Wzór karty zgłoszenia wraz z wzorami oświadczeń oraz wzorem listy osób zgłaszających udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Lubomi przy ul. Szkolnej 1- parter pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta), piętro pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Lubomi

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy w Lubomi przy ul. Szkolnej 1 - parter, pok.1 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy urzędu.

Informacji można zasięgać pod nr tel.(32) 4516 614

https://gwlubomia.peup.pl/rejestry.seam?symbol=RejOgl&trejId=530&eid=640758

Opublikowano: 30 maja 2019 09:45

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 322

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl