Przejdź do

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

INFORMACJA

Wójta Gminy Lubomia

z dnia 05.02.2020 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji

 

projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii realizacji programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje rozpoczynają się 05.02.2020 r. i trwają do 14.02.2020 r. do godz. 14:00. Organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem lub na wniosek minimum 3 organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Opinie w formie pisemnej można składać:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy , 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1,
  2. pocztą na adres: 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1 - do dnia 14 lutego 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu),
  3. poprzez e-mail na adres:  lubomia@lubomia.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Oświaty. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Projekt Uchwały można znaleźć:

  1. na stronie internetowej Gminy Lubomia w zakładce „Ogłoszenia”

https://lubomia.idcom-web.pl/wiadomosci/4/lista/ogloszenia

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomia w zakładce „Konsultacje Społeczne” https://ugl.lubomia.finn.pl/konsultacje-spoleczne-aktualne                  
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubomia na parterze budynku.

 

 

 

 

                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                          /-/ r.pr. dr Czesław Burek

 

Opublikowano: 05 lutego 2020 12:24

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji [31.5 KB]

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomia RO.0050.16.2020 [28.61 KB]

Zał. 1 do zarządzenia RO.0050.016.2020. projekt uchwały wraz z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY [38.4 KB]

Zał. 2 do RO.0050.016.2020. formularz zgłoszenia opinii [25.5 KB]

Wyświetleń: 121

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl