Przewóz uczniów i wychowanków z terenu gminy Lubomia

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie może przekraczać:

1. 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,

2. 4 km – w przypadku uczniów klas V -VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły w obwodzie której dziecko mieszka:

1) przekracza w/w odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły/ośrodka wymienionego w pkt. 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Na podstawie art.32 w/w Ustawy, jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust.4 i dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Formularze i załączniki:

Regulamin przewozu uczniów i wychowanków z terenu gminy 2020 [docx, 62.07 KB]

Załącznik nr 1 - zobowiązanie [docx, 14.06 KB]

Załącznik nr 2 - wniosek o dowożenie ucznia własnym środkiem tra [docx, 13.89 KB]

Załącznik nr 3 - wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepeł [docx, 18.3 KB]

Załącznik nr 6 - wniosek w sprawie dowozu dziecka do szkoły przedszkola [docx, 16.44 KB]

Kategorie:

Oświata

Jednostka prowadząca:

Referat Organizacyjny

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom.pl