Młodociani

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(7- stronnicowy) lub pomocy de minimis w rolnictwie (1-stronnicowy).

3. Kopie dokumentów i ich oryginały do wglądu :

a) potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

b) potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

c) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,

d) dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

e) świadectwa pracy pracownika młodocianego,

4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.

 

Urząd Gminy Lubomia

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury Fizycznej i Sportu

44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1

Piętro I, pok. 14,15

Tel. 32 4516 128 wew. 50 lub 44

 

 

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania .


 

 

Podstawy Prawne :

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki  zawodu,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • Ustawa z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ,
  • Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Lubomia, pracodawca zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Lubomia, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również Izbę Rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli  wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika :

  1. W przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy , kwotę dofinansowania wypłaca się
    w wysokości proporcjonalnej do kresu kształcenia;

  2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Formularze i załączniki:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [doc, 44.5 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis [xlsx, 79.04 KB]

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE [doc, 37 KB]

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis [doc, 26 KB]

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [doc, 14.5 KB]

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej [rtf, 55 KB]

Oświadczenie rzemieślnika [rtf, 54.48 KB]

Jednostka prowadząca:

Referat Organizacyjny

Wszalkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Lubomia |Realizacja: IDcom-jst.pl